Çarşamba 9:00 - 18:00

ÖZEL ANTALYA GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ 

HASTA / ÖZEL NİTELİKLİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENEBİLMESİNE DAİR AÇIK RIZA METNİ


Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 6 ıncı maddesinin 1 ve 2 nci fıkrası gereğince ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliğinin 20 nci maddesine göre hazırlanmıştır. Yönetmelikte yer alan, “Merkezde, başvurana yönelik olarak aydınlatma yükümlülüğü yerine getirildikten sonra başvuranın bilgilendirilmiş açık rızası alınarak işlem yapılır. Sonuçlar, kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere ve kurumlara bildirilemez.” hükmü gereğince, kişisel verisi işlenen ilgili kişilerden yine ilgili mevzuatlarda sayılmış belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan bir rıza ile ve özgür iradeye dayanacak şekilde kanun çerçevesinde kendi isteğiyle veya Özel Antalya Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi (“Veri Sorumlusu”) tarafından gelen istek üzerine, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine onay verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.


Bu kapsamda işlenen özel nitelikli kişisel veriler: Sağlık Verisi, Biyometrik ve Genetik Veriler


Veriler; Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği, 359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması hakkında yönetmelik, İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla ilgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, Özel Antalya Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezinde hizmetlerinin yerine getirilmesi ve hizmetlerin denetlenmesi, sizlere sunulacak sayılan tüm sağlık hizmetleri kapsamında yürütülecek faaliyetlerin mevzuatlara uygun yürütülmesi, faaliyetlerimizin sürekliliğinin sağlanabilmesi, hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin sağlanabilmesi, mevzuatta öngörülen saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi, yetkili kişi kamu kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.


Yukarıda sayılan amaçlarla işlenen genetik, biyometrik ve sağlık verileriniz, öncelikle alacağınız hizmetin türüne göre, genetik veya nadir hastalığınızın tanısının belirlenmesi, yapılacak uygulamalar, yapılacak araştırmalar veya verilecek genetik danışmanlık kapsamında hekimlerimiz, ilgili mevzuatlar ve etik kurallarca belirlenir. 


Verilecek hizmet kapsamında sizlerden merkezimize başvurunuz ile istem formları üzerinden veya doktorunuz tarafından bizlere ulaşılması halinde veri sorumlusu doktorunuzun verileri aktarması ile, muayene sırasında hekimlerimiz tarafından aile ağacınızın alınması ile tanının belirlenebilmesi amacıyla yazılı olarak, sizlerin onayı halinde e-nabız sistemleri üzerinden, yapılacak testler sırasında biyolojik örneklerinize ait tanımlamanın yapılabilmesi amacıyla cihazlarımıza işlenmesi ile, fiziki olarak merkezimize gelemiyor olmanız halinde elektronik posta, telefon, kargo, seçilen diğer aplikasyon kanalları ile toplanarak işlenir.


Veriler, elektronik ortamlarda tutulması halinde, saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi ve gizliliğinin ihlal edilmemesi için fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suiistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirler merkezimiz tarafından alınır. Elektronik ve fiziki ortamdaki verilerinize erişim yetkileri bir yetki matrisi oluşturularak sınırlandırılmıştır. 


Söz konusu veriler ilgili mevzuat hükümlerince Merkezimiz tarafından saklama ve imha politikamızda yer alan teknik ve idari tedbirler kapsamında hukuki ilişkinin bitiminden itibaren 30 yıl süre ile güvenliği sağlanmış ortamlarda saklanır.


Genetik ve nadir hastalıklara ilişkin tanının belirlenebilmesi için ailenizde yer alan kişilerin sağlık bilgilerinin ve genetik verilerinin işlenmesi gereklidir. Bu kapsamda sizler tarafından alenileştirilecek, aile üyelerinize ve eşinize ait sağlık verileri ve genetik verilerin, alenileştirilmeden önce kişilerden açık rıza alınarak aktarıldığı sizler tarafından taahhüt edilmelidir. Doktorunuza ait verilerin istenmesi halinde aynı şekilde doktorunuzdan izin alınması gerekmektedir. Özel Antalya Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi verdiğiniz doktor kimlik verilerinin doğruluğuna riayet eder. Merkezimiz verilerin paylaşılmadan önce kişilerin rızasının alındığını sizlerin taahhüdü ile kabul etmekte ve işlemektedir.


Sayılan verileriniz Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere, Sağlık Bakanlığına, talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, hekimlerimizce gerekli görülmesi halinde görüş alınacak doktorlara, uyuşmazlık halinde adli ve idari mercilere ve tedarikçi avukatlarımıza, test sonuçlarının teslim edilmesini talep edeceğiniz gerçek kişilere ve doktorlarınıza, bilimsel çalışmalarda ve eğitimlerde kullanılmak üzere onay verilmesi halinde eğitim verilen kişilere ve araştırmacılara, numunelerin gönderiminin sağlanabilmesi amacıyla numuneler kapalı ve görünmeyecek şekilde olmak üzere, anlaşmalı kargo firmalarına aktarılabilir.


İlgili kişi açık rıza vermenin kendisine sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğunu bilmeli ve bu bağlamda kişisel verilerin dilediği zaman Veri Sorumlusuna vermiş olduğu açık rızasının geri alabileceğini bilmelidir. Ancak, geri alma işlemi ileriye yönelik sonuç doğuracağından, açık rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetler geri alma beyanının veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren veri sorumlusu tarafından durdurulmaktadır.

Son Güncelleme: 2022-12-04 12:36:50